Jam 哼~老大強!!
Laya + Lei 騎士團的學長和學弟
Koku + Jam 看不見XD
Koku + Jam 躲去哪了="=
Koku + Jam (childhood) OS: 嘻嘻 X]
Koku + Jam + Leiyuma 別進來!!
Jam           (childhood) 野小獸亞格:]
Koku + Jam + Diorc +G TX (Q ver.) 雙殺!!!
Jam + Koku 中場休息:P
Jam 帥氣亞格:^)