R>kurono + L>Kokurou kurono ++++ DarkLion K-Nine [ + ] Rubberkitten Lobhotigre Tan [ + ] Kehno Flamander
(Koku) (Rekaihao) (Leiyuma) (Z.Z.Funn) (Jam+GTX) (Koku+Jam) (Koku) (Elc Sa) (Lei Zhen) (Koku+LYM)